Friday, March 06, 2015
   Login
 
     
   
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ทบทวนแผนกลยุทธ์องค์กร ปี 53
 

คุณก่อศักดิ์ นำทีมผู้บริหาร CP ALL ร่วมผนึกกำลัง

ทบทวนแผนกลยุทธ์องค์กรประจำปี 2553

 ชูประเด็น"สถานการณ์เศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและการลงทุน"

         

          เมื่อวันที่ 25 กันยายน  2552 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารของบริษัทฯ นำโดย คุณก่อศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ์ คุณพิทยา เจียรวิสิฐกุล คุณปิยะวัฒน์  ฐิตะสัทราวรกุล  และผู้บริหารได้ร่วมทบทวนแผนกลยุทธ์องค์กรประจำปี 2553  โดยชูประเด็น "สถานการณ์เศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและการลงทุน"

   

  

            วัตถุประสงค์ของการทบทวนแผนกลยุทธ์ปี 2553

            คุณวิเชียร   จึงวิโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ สำนักบริหารนโยบายธุรกิจ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ว่า การทบทวนแผนกลยุทธ์ หน่วยงานกลางด้านเป้าหมายองค์กรจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเดือนสิงหาคม-ธันวาคม โดยใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ สำหรับการระดมสมองในวันนี้ผลลัพธ์ที่ต้องการคือ เป้าหมายระดับองค์กรปี 2553 โดยจะพิจารณาจาก เป้าหมายระยะยาว แผนที่ทางกลยุทธ์ และทิศทางองค์กรปี 2553

   

  

            นโยบายองค์กรประจำปี 2553

            คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เกียรติกล่าวเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยได้กล่าวถึงการเติบโตของธุรกิจเซเว่นอีเลฟเว่นจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ผลประกอบการดีมาโดยตลอดถึงแม้จะผ่านภาวะวิกฤตมาก็ตาม ซึ่งได้รับการชื่นชมจาก SEI เป้าหมายในระยะยาวคือต้องก้าวไปสู่ 10,000 สาขา ดังนั้นจึงต้องผนึกกำลังการทำงานอย่างแข็งแกร่งภายใต้บรรยากาศแบบ Harmony พร้อมกันนี้คุณก่อศักดิ์ได้ให้นโยบายองค์กรประจำปี 2553 ดังนี้..  ในปี 2556 จะมุ่งสู่ 7,000 สาขา / การสรรหาและรักษาบุคลากร / มุ่งสู่ Convenience Food Store เป็นร้านอิ่มสะดวก พร้อมทั้งให้ตระหนักถึงพรบ.ค้าปลีกว่าจะมีผลกระทบกับร้านเซเว่นหรือไม่ รวมไปถึงการดูแลสังคมเซเว่นต้องเป็นองค์กรที่ดูแลสังคม

   

  

            นโยบายด้านทิศทางองค์กรประจำปี 2553

            คุณพิทยา  เจียรวิสิฐกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ให้เกียรติมอบนโยบายด้านทิศทางองค์กรประจำปี 2553 รวม 7 ประการ ดังนี้

1.   การมุ่งสู่ Convenience Food Store และ มุ่งสู่ 7,000 สาขาในปี 2556

2.   รักษาการเติบโตของรายได้ 15% ต่อปี มาจาก Same Store Growth / New Store และ New Business

3.   Customer Engagement ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ อยู่กับเราตลอดไป โดยใช้ SAVE-Q เป็นพื้นฐาน

4.   Employee Engagement ทำให้พนักงานทำงานเพื่อองค์กร และรักองค์กร

5.   Business Excellence และ Progressive Department สร้างองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้ TQA และ TQM เป็นกรอบแนวทาง

6.   SBU Integration การทำงานของบริษัทในกลุ่ม และบริษัทแม่จะต้องส่งเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อการเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

7.   New Business Opportunity การสรรหาธุรกิจใหม่ ๆ มาเสริมสร้างความเข้มแข็ง  

 

   

            นโยบายด้านธุรกิจ 2553

คุณปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการผู้จัดการ ได้ให้นโยบายด้านการแข่งขันและนโยบายทางด้านธุรกิจ ดังนี้

การตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค รวมถึงนโยบายด้านธุรกิจในปี 2553 ซึ่งประกอบด้วย การขยายร้านสาขาและการแข่งขัน / การมุ่งสู่ Convenience Food Store / การสร้างความเข้มแข็งและแตกต่างด้วย Ordering & Assortment (RI) / Innovation : ปลาฝูงใหญ่ / การศึกษา และ Coporate Social Responsibility : CSR รวมถึง ธุรกิจใหม่ (BU) ที่สนับสนุนธุรกิจเซเว่นอีเลฟเว่น

พร้อมกันนี้คุณปิยะวัฒน์ ได้ฝากถึงทุกคนว่า ในอนาคตภาคเกษตรจะดี เพราะต้องนำสินค้าในภาคเกษตรมาผลิตน้ำมัน ดังนั้นในอนาคต เกษตรกรจะมาเป็นลูกค้าร้านเซเว่นฯ มากขึ้น ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีขององค์กร

 

 

 

ผู้บริหารระดับสูงได้ร่วมกันวิเคราะห์และนำเสนอสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและการลงทุนทั้งในด้านการเงินและเศรษกิจ , ด้านลูกค้าและตลาด , ด้านนโยบายภาครัฐและความเสี่ยง , ด้านปฏิบัติการร้าน รวมถึงกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทฯในปี 2553จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันระดมสมองเพื่อพิจารณา Corporate KPI ปี 2553 โดยได้รับเกียรติจาก

..สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล ที่ปรึกษาด้าน TQA และแผนกลยุทธ์ ร่วมให้คำแนะนำ

 

 

 

 

สำหรับการทบทวนแผนกลยุทธ์ดังกล่าว ผู้บริหารได้พิจารณาถึงปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบกับองค์กรเพื่อให้สอดคล้องรองรับกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน อันจะทำให้บริษัทสามารถสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจต่อไปได้ในอนาคต

 

 

     
 
2009 © CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED